Usługi


SPRAWY Z ZAKRESU PRAWA CYWILNEGO:

 • sprawy związane z dochodzeniem roszczeń wynikających z wszelkich stosunków cywilnoprawnych
 • sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie
 • sprawy o eksmisję, odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych
 • roszczenia regresowe z tytułu odpowiedzialności solidarnej
 • spraw z zakresu umów najmu, kredytu, leasingu
 • doradztwo prawne z zakresu prawa cywilnego
 • windykacja należności

SPRAWY Z ZAKRESU PRAWA RODZINNEGO:

 • sprawy rozwodowe
 • sprawy o separację
 • sprawy o alimenty
 • sprawy o podział majątku wspólnego
 • sprawy o ustanowienie rozdzielności majątkowej
 • sprawy o uregulowanie kontaktów dziecka z rodzicem
 • sprawy o powierzenie, ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej
 • sprawy o ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa
 • inne sprawy związane z prawem rodzinnym i opiekuńczym

SPRAWY Z ZAKRESU PRAWA SPADKOWEGO:

 • sprawy o stwierdzenie nabycia spadku
 • sprawy o zachowek
 • sprawy związane z przyjęciem i odrzuceniem spadku, w szczególności przez małoletniego
 • sprawy o dział spadku
 • inne sprawy spadkowe

SPRAWY Z ZAKRESU PRAWA PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH:

 • sporządzanie i opiniowanie umów
 • sprawy o ustalenie istnienia stosunku pracy
 • sprawy o odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy
 • sprawy o przywrócenie do pracy
 • sprawy o nadgodziny
 • sprawy o wypłatę wynagrodzenia
 • sprawy o odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy i rentę uzupełniającą
 • odwołania od decyzji ZUS
 • sprawy o świadczenia z tytułu ubezpieczenia społecznego

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:

Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną w zakresie ochrony danych osobowych, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE na rzecz przedsiębiorców i instytucji publicznych.

Zakres usług kancelarii obejmuje:

 • przeprowadzenie audytu mającego na celu analizę działalności klienta pod kątem wymogów zawartych w RODO
 • sporządzenie projektu dokumentów związanych z ochroną danych osobowych
 • pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych (IOD) w ramach outsourcingu
 • bieżące doradztwo w innych sprawach z zakresu ochrony danych osobowych

SPRAWY Z ZAKRESU PRAWA KARNEGO:

 • obrona w postępowaniu przygotowawczym
 • obrona przed sądem
 • pomoc w sporządzeniu zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa oraz reprezentacja osób pokrzywdzonych w toku postępowania w charakterze oskarżycieli posiłkowych
 • sporządzenie wniosku o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności
 • sporządzenie wniosku o przerwę w odbywaniu kary pozbawienia wolności
 • sporządzenie wniosku o warunkowe przedterminowe zwolnienie
 • sporządzenie wniosku o umorzenie, rozłożenie na raty grzywny
 • sporządzenie wniosku o udzielenie zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego
 • sporządzenie wniosku o zatarcie skazania

PRAWO BANKOWE/ KREDYTY WE FRANKACH - Pomoc kredytobiorcom posiadającym kredyty indeksowane/ waloryzowane kursem CHF

 • dochodzenie roszczeń z tytułu niewłaściwej waloryzacji:
  • unieważnienie zapisów umownych uzależniających wysokość zadłużenia od kursu CHF
  • przekształcenie kredytu w zwykły kredyt złotówkowy, ale oprocentowany na dotychczasowych zasadach w oparciu o stopę LIBOR
  • obniżenie rat kredytowych
  • unieważnienie umów kredytowych
 • dochodzenia roszczeń z tytułu Ubezpieczenia Niskiego Wkładu Własnego (UNWW)

POMOC PRAWNA DLA CUDZOZIEMCÓW:

 • zezwolenie na pobyt czasowy
 • zezwolenie na pobyt stały
 • zezwolenia na pobyt czasowy i pracę
 • karta pobytu czasowego dla cudzoziemców

SPRAWY Z ZAKRESU PRAWA ADMINISTRACYJNEGO:

 • doradztwo prawne – przygotowywanie pism urzędowych do organów administracji państwowej i samorządowej, opracowywanie wniosków o wydanie, uchylenie albo zmianę decyzji administracyjnych
 • odwołania od decyzji
 • zażalenia na postanowienia administracyjne
 • skargi do sądu administracyjnego

WINDYKACJA WIERZYTELNOŚCI:

 • skierowanie do komornika sądowego wniosku o wszczęcie egzekucji
 • współpraca z kancelarią komorniczą w zakresie przebiegu postępowania i skuteczności egzekucji
 • ochrona przed skargami dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym oraz przed powództwami opozycyjnymi
 • uzyskiwanie klauzuli wykonalności na współmałżonka dłużnika
 • wyjawianie majątku dłużnika

** skarga pauliańska – postępowanie w celu uznania czynności dłużnika za bezskuteczną wobec wierzyciela